Качество на околния въздух

4

Предлагаме обособени газ-анализатори и монитори на замърсяването на атмосферния въздух. Разработваме и изграждаме цялостни автоматични станции за мониторинг на качеството на околния въздух, с цел удовлетворяване на изискванията на нормативната уредба по защита на околната среда и осигуряване на информация за качеството на атмосферния въздух на обществеността.

Доставяме устройства за пробовземане и измерване на фини прахови частици ФПЧ2.5, ФПЧ10 (PM2.5, PM10). Предлагаме висококачествените продукти на фирми Ecotech, ECM Eco Monitoring, TSI, Aeroqual, и др.

Предлаганата от нас апаратура отговаря на стриктните изисквания на националните и международните стандарти за измерване на параметрите на околния въздух, като БДС EN 12341:2014 за фини прахови частици – ФПЧ, БДС EN 14212:2012 за серен диоксидБДС EN 14211:2012 за азотни оксиди, БДС EN 14625:2012 за озон, БДС EN 14626:2012 за въглероден монооксид и др.


Примери на предлагани от нас системи и анализатори за качеството на атмосферния въздух:


Индикативна станция за качество на околния въздух

Станцията е предназначена за измерване на  качеството на околния въздух в градски, промишлени и жилищни райони по индикативни методи. Тя е по-евтина алтернатива на скъпоструващите станции, използващи стандартизирани методи за измерване. Измервани параметри:

  • SO2: 0-2000 ppb; откриваема стойност: 1 ppb; точност 5%
  • CO: 0-200 ppm; откриваема стойност: 40 ppb; точност 3%
  • NO2: 0-2000 ppb; откриваема стойност: 1 ppb; точност 5%
  • O3: 0-2000 ppb; откриваема стойност: 1 ppb; точност 5%
  • PM10 (ФПЧ10): 0-2000 μg/m3; откриваема стойност: 2 μg/m3; точност 5%
  • PM2.5 (ФПЧ2.5): 0-2000 μg/m3; откриваема стойност: 2 μg/m3; точност 5%
  • Метеорологични параметри: температура, влажност, скорост и посока на вятъра

С цел да се постигне максимална представителност на измерванията, станцията за околен въздух използва подгреваема пробовземна система с дебит 1,3 l/min.

Методи за измерване:

  • SO2, CO, NO2, O3: електрохимически сензори с висока чувствителност
  • РМ10, РМ2.5: лазерен оптически сензор

Монитор на прах в околния въздух, модел DUMO на фирма Sintrol, Финландия

Мониторът за прах (наричан още „анализатор за прах“, „прахов монитор“,  „сензор за прах“ или „датчик за прах“) осигурява измерване на концентрацията на запрашеността на въздуха в широк диапазон от концентрации (0,1 mg/m3 … 10 g/m3). Методът на измерване е индуктивен електродинамичен – разновидност на трибо метода.

Той може да подава информация за измерванията чрез аналогов изход (4-20mA), по RS485 или по радио-връзка. Мониторът на прах осигурява и два програмируеми алармени изхода за активиране на външни устройства, при превишаване на определени прагови концентрации от общ прах. 

Мониторът има и ЕХ версии, сертифицирани за използване във взривоопасни зони, приложими например за предотвратяване на взрив в мелници, съгласно предписанията на противопожарните служби.

Основните сфери на приложение на монитора/анализатора за прах са в промишлеността:

– Мини и рудо-обогатителни преприятия, ТЕЦ на въглища.

– Хранително вкусова промишленост: мелници за брашно, производства на захар и нишесте

– При производство на текстилни изделия, хартия, целулоза и др.

– Във взривоопасни (EX) зони (например в мелници за брашно и въглища), за алармиране при преди достигане на взривоопасни концентрации на прах (Zone 21 и Zone 22).

За повече информация, моля вижте техническата спецификация на монитора: Sintrol Dumo Brochure


Онлайн монитор на тежки метали в околния въздух, модел Xact 625, на фирма Cooper Environmental Services, САЩ. 

Xact625

Мониторът представлява анализатор за тежки метали във въздуха с уникалната възможност за измерване и генериране на данни за съдържанието на повече от 60 метала във фините прахови частици в околния въздух в почти реално време: на всеки 15, 30, 60, 120, 180, 240 минути, по избор. Принципът на измерване се състои от две стъпки:

– Вземане на проба от механичните частици във въздуха върху лента с филтърна хартия, с помощта на автоматична система за пробвземане.

– Преместване на взетата проба в камера за измерване по доказания се метод – рентгеноспектрална флуоресценция (XRF).

Успоредно с измерването на взетата вече проба протича натрупването на новата проба. По-този начин се осигурява на практика непрекъснат анализ на околния въздух за тежки метали, позволяващ да се откриват бързопротичащи и аварийни събития.

Основни измервани елементи (метали): Sb, As, Ba, Cd, Ca Cr, Co, Cu, Fe, Pb, Hg, Mn, Ni, Se, Ag, Sn, Ti, Tl, V, Zn и други. За повече информация вижте техническата спецификация на монитора: Xact 625 Spec Sheet BG.

Методът на измерване се базира на метод IO-3.3 на EPA (Агенция по защита на околната среда на САЩ): „Determination of Metals in Ambient PM Using XRF“.