Емисии от индустриални замърсители

6Индустриалните предприятия излъчват в атмосферата редица вредни вещества, като SO2, NOx, CO, NH3, H2S, HCl, прах и др.. Тези замърсители подлежат на непрекъснат контрол от МОСВ, чрез РИОСВ, както и от самите предприятия. За осъществяване на този контрол предлагаме проектиране и изграждане на станции за непрекъснати собствени измервания (CEMS), включително до предоставяне на публична информация и докладване на РИОСВ, съгласно местната нормативната уредба.

Нашите специалисти имат сериозен опит в изграждането на станции за непрекъснат мониторинг на емисиите от точкови източници в топлоцентрали, в металургични и химични производства. В предлаганите от нас станции използваме висококачествените и надеждни газ-анализатори и пробовземни системи на фирми ECM ECO Monitoring, Servomex и др.

Оборудването в системите ни е сертифицирано, съгласно изискванията на националното и европейско законодателство, като БДС EN 14181 и „ДИРЕКТИВА 2010/75/ЕС НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 24  ноември 2010 година относно емисиите от промишлеността (комплексно предотвратяване и контрол на замърсяването)“. Това включва сертификати от TUV или MCERT за QAL1, както и готовност за другите етапи за осигуряване на качествени данни на системата, като QAL2 и AST, съгласно БДС EN 14181.