Качество на водата

water qualityПредлагаме ръчни и портативни измервателни уреди, както и стационарни анализатори за отпадни, питейни и индустриални води. Разработваме и изграждаме цялостни автоматични станции за мониторинг на качеството на водите, с цел удовлетворяване на изискванията на нормативната уредба по защита на околната среда и осигуряване на информация за качеството на водата. Доставяме устройства за пробовземане и пробоподготовка.

Предлагаме висококачествените продукти на фирми AQUAS, ECM Eco Monitoring, ISTRAN, и др.

 

 


 

Примери на предлагани от нас анализатори за качеството на водите:

 

Монитор на метали и неметали във води, модел EcaMon SaFIA на фирма ISTRAN, Словакия


 ecamon-safia-water-analyzerEcaMon SaFIA е надеждна едноканална система за непрекъснат мониторинг на метали (както и на някои неметали) във водна среда в широк диапазон от концентрации – с обхвати от няколко µg/L (ppb) до няколко g/L. Системата комбинира проста, но изключително надеждна система за подаване на пробата и измерване в  проточна електрохимична клетка. До три системи може да бъдат обединени в един шкаф, което позволява да бъдат измервани едновременно до три параметъра.

Мониторът осигурява измерване на широка гама от метали и неметали като: As, Ag, Cu, Cd, Co, Cr, Fe, Hg, Mn, Ni, Pb, Sb, Sn, Te, Zn, какти и сулфиди, бромати, бромиди, хлориди, сулфиди и др. съединения.

Основните сфери на приложение на монитора са в промишлеността:

  • Пречиствателни станции
  • Индустриални технологични води
  • При производства с мокри процеси, изискващи оборотна вода с определени параметри.
  • За повече информация, моля вижте техническата спецификация на монитора: EcaMon SaFIA datasheet

 

Онлайн монитор на тежки метали във води, модел Xact 920, на фирма Cooper Environmental Services, САЩ. 

water-analyzer-matching-bluesСистема Xact® 920 е нова разработка на Cooper Environmental’s и представлява автоматичен анализатор, използващ XRF (рентгено-спектрална флуорисценция), която позволява непрекъснато измерване на метали във вода.

За целта на измерването се взема претеглена проба от анализираната вода, която се смесва с известно количество стандартен разтвор, след което сместа се разпрашава, изпарява и натрупва върху филтърна лента. Тази обработка позволява да се отстрани водата от анализираните метални соли и седименти, които се натрупват в концентриран вид върху лентата. Този метод на предварителна концентрация позволява да се повиши чувствителността на метода до единици части на милиард (ppb) за елементите от калий до уран.

Основни характеристики:

  • Пробовземане и анализ в почти реално време – на 15, 30, 60 или 120 минути с чувствителност в зоната на ppb
  • Доказана XRF технология: Възможност за анализ на до 23 елемента едновременно
  • Широк диапазон на чувстителност – от  ppb до ppm
  • Неразрушителен метод, позволяващ съхранение на пробата
  • Аналитично рекалибриране само веднъж в година
  • За повече информация, моля вижте техническата спецификация на монитора: Xact® 920 Data Sheet