Продукти

Работна среда и безопасност

rabotnaПредлагаме измервателни системи за персонална и колективна защита от токсични и взривоопасни газове и пари в промишлеността, като газдетектори и детектори за течове. Доставяме индивидуални и многоканални системи за мониторинг на параметрите на работната и жилищната среда, като трансмитери, контролери и датчици за температура, относителна влажност, налягане, фини прахови частици, включително за приложения в сградно управление. Предлагаме цялостни системи и продукти на доказани производители на апаратура за измерване на параметрите на работната среда, като Scott, TSI, Steuma, DataNab, Wuhan Cubic и др.

Качество на околния въздух

4Предлагаме отделни газ-анализатори, разработваме и изграждаме цялостни автоматични станции за мониторинг на качеството на атмосферния въздух, с цел удовлетворяване на изискванията на нормативната уредба по защита на околната среда и осигуряване на информация за качеството на въздуха на обществеността. Доставяме устройства за пробовземане и измерване на фини прахови частици ФПЧ2.5, ФПЧ10 (PM2.5, PM10). Предлагаме висококачествените продукти на фирми Ecotech, ECM Eco Monitoring, TSI, Aeroqual, и др.

 

Чисти помещения и зони

clean-rooomПредлагаме самостоятелни ръчни и преносими броячи на частици, трансмитери и други измервателни устройства, както и цялостни системи за мониторинг, необходими при производството на микроелектронни и фармацевтични продукти, съгласно изискванията на ISO 14644-1, -2 и EU GMP. Обект на измерванията са параметрите на въздуха в чистите стаи, като концентрация на частици, относителна влажност, температура, диференциално налягане между помещения, скорост на потока, микробиологично замърсяване и др. Предлагаме проектиране, доставка, пуск, квалифициране и поддръжка на системите за мониторинг. Представители сме на доказани в тази област производители като TSI, Airflow, EMTEK и др..

Емисии от индустриални замърсители

6Индустриалните предприятия излъчват в атмосферата редица вредни вещества, като SO2, NOx, CO, NH3, H2S, HCl, прах и др.. Тези замърсители подлежат на непрекъснат контрол от МОСВ, чрез РИОСВ, както и от самите предприятия. За осъществяване на този контрол предлагаме проектиране и изграждане на станции за непрекъснати собствени измервания (CEMS), включително до предоставяне на публична информация и докладване на РИОСВ, съгласно местната нормативната уредба. В станциите използваме висококачествените и надеждни газ-анализатори и пробовземни системи на фирми ECM ECO Monitoring, Servomex и др.