Добре дошли в 6MS ЕООД

bgФирма 6MS EOOД бе създадена през 2013 година от малък, но ентусиазиран колектив, с идеята да предлага на своите клиенти надеждни и адаптирани към нуждите им системи за наблюдение и контрол на замърсяването и на физическите параметри в промишлеността, околния въздух и водите.
Ние проектираме, изграждаме и поддържаме системи, които да осигуряват непрекъснат мониторинг на параметри в многобройни направления, като:

    • Работна среда и безопасност – Газдетектори и газанализатори за мониторинг на работното място за съдържание на кислород и замърсители, като серен диоксид, азотни оксиди, сероводород, хлор, амоняк и др. токсични и взривоопасни газове.
    • Чисти помещения и зони – апаратура за класифициране и валидиране на чисти помещения и ламинарни боксове, като броячи на частици, дебитомери, системи за мониторинг на температура, влажност, налягане и други критични параметри на чисти стаи и зони.
    • Качество на околния въздух – Газанализатори, апаратура и цялостни автоматични станции за мониторинг на основни замърсители на околния въздух, като серен диоксид, азотни оксиди, сероводород, озон, ФПЧ10, ФПЧ2.5, въглеводороди и др. 
    • Емисии от индустриални източници – Портативни и стационарни системи за мониторинг на емисиите от индустриални замърсители на въздуха, включително системи за непрекъснат собствен мониторинг на емисиите.
    • Фотоволтаични системи